Wroskopos's Blog

Celestial mathematics applied ©

Posts Tagged ‘dorotheus of sidon’

Επίθετα των 7 σωμάτων στον Δωρόθεο της Σιδώνας

Posted by Wroskopos on May 1, 2010

Χάριν της ανάγκης να χρωματίζεται ο γραπτός λόγος, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ονόματα κι επιθετικούς προσδιορισμούς, ενδεικτικούς της σημειολογίας ή της μυθ-ιστορίας του κάθε Θεού. Ο Δωρόθεος εκ Σιδώνος για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε τις παρακάτω εναλλακτικές (σύμφωνα με απόσπασμα κειμένου που του αποδίδεται).
Προσέξτε πως Φαέθοντας είναι ο Δίας και όχι ο Ήλιος.

Ἥλιος: Τιτάν, φάων, ἀκάμας, Ὑπεριονίδης, βασιλεύς, χρυσαυγής.

Κρόνος: Φαίνων, ἀγκυλομήτης, βλαβεραυγής, βραδύς, χλευαστής, ψυχρός, δυσαυγής, κρυόεις, βραβευτής.

Σελήνη: πλησιφαής, σελασφόρος, ἑλικαυγής, κερόεσσα, τροχόεσσα, Μήνη, νυκτιμέδουσα, χρυσάμπυξ, πότνια, νυκταυγής, διχόζωνος, διχομήνη, Θειαντίς, ἀργυρόφεγγος.

Δίας: Ζεύς, ὑψιμέδων, πολύφεγγος, Φαέθων, αἰγίοχος, Κρονίδης, εὐφεγγής.

Ἄρης: ἐγχέσπαλος, κορυθαίολος, οὐλαμόεργος, ὀλοφώιος, βροτολοιγός, πυριμάρμαρος, λοιγολαμπής, ὄβριμος, χαλκεομίτρης, θοῦρος, Πυρόεις, Ἐνυάλιος, (…), κρισαιχμής, ὑπήνεμος, ῥινοτόρος.

Ἀφροδίτη: Κυθέρεια, Κύπρις, κογχογενής, ζευξίγαμος, Παφίη, νήσου βασίλεια, Διωναίη, λαμπροφαής, οὐρανίη, θαλασσαίη, ἐρασμίη.

Ἑρμῆς: Στίλβων, διάκτορος, Ἑρμείας, σῶκος, ἐριούνης, χελυοξόος.

Posted in EΛΛΗΝΙΚΑ, General, Γενικά, Ελληνική Αστρολογία | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Starting with Horary – The basic steps 2

Posted by Wroskopos on February 13, 2010

Continuing form part 1

1. Cast the chart
2. Chose your significators
3. Look for aphorisms
4. Find the state of your significators

5. Find the action (if any)
6. Keep it simple

3. Look for Aphorisms
Aphorisms (Αφορισμοί), are a set of rules that either frame whether a chart is radical (fit to be judged), or alert the astrologer about something. Sometimes, an aphorism can directly predict the outcome of a question.

You will find a list of the most important ones here: (link)

Some astrologers choose to ignore prohibitions. There are two reasons for this; competitive marketing and pure ignorance.

Astrology is quite a competitive occupation. Unfortunately, for some reason, people think that aphorisms about fitness of a chart or of “deferring judgment”, renders them less able astrologers. They misunderstand the essence and approach it as a personal inability to read the chart.
Your clients will not like it if you tell them “well your chart is not fit to be judged, we should throw it to the garbage bin” and there will be another astrologer ready to grab that client by saying “all charts can be read”. A professional astrologer can not afford losing clients. Most will go ahead and “read” your chart. An amateur (not professional) astrologer will still go through it for ego reasons – he will have to chose between appearing ignorant and lesser astrologer or read the darn chart.

Pure ignorance is self explanatory though it is harder to notice as, most people who ignore aphorisms due to ignorance or arrogance, have some skills in different methods of astrology so, they will give you an appearing rational – and very astrological – answer.
If you read a few books from older astrologers, you will realize those persons where highly efficient scientists with wide knowledge. Ptolemy, Kepler, Roger Bacon, Bonatti and Copernicus (to name a few), were accomplished scientists on more than one subject.
How can one claim a higher expertise or intelligence and choose to ignore the aphorisms made by far better brains?

All charts can be read. However, there is a significant difference between “can” be read and “should” be read. Start delineating FROM the aphorisms. Your answer could very well be given by an aphorism.

4. Find the state of your significators

Dignities, dignities. Examine your significators’ place in the zodiac. Open your table of dignities and note which significators are on essential dignities, debilities or peregrine. This will give you the information to judge their state, are they happy? Strong? Able to act? Willing to act? Weak? Mean?
Then note whether they are in dignities/debilities of your other significators. This will tell you whether they like or dislike each other, whether they couldn’t care less and in general what is their attitude going to be towards the other significators.

Now, note their house position and examine their “accidental dignities”. Are they angular? Succedent? Cadent? Are your significators in conjunction to the benefics (Jupiter and Venus)?

Essential dignities can fully answer a question about states and situations. “Is he happy?” with his significators in fall; no he is not. “Is the property I want to buy in a good condition?” with its significator domicile and in its own triplicity; it is in great condition, sturdy and well maintained.
Accidental dignities can add information on the state, place or situation. May strengthen an essentially debilitated significator or weaken a strong one and vice versa. A gross example: your significator in fall and in the 12th house; you are in nasty shape and in stress.
Caution: If you ask about a horse you own, its significator in 12th house and in its own triplicity; the horse is well and at its home area (stable). 12th house may be cadent, therefore negatively strong but, it is also the house of large animals. Here the house position is not an accidental debility. It is explained as normal house placement.

Dignities can also answer many questions of “should I?” Like, “should I marry her?”, should I buy this business?” and so on.

Most use Ptolemy’s table of dignities, some use Chaldean tables, some others prefer Dorotheus of Sidon’s. Chose one and stick to it. Experience will tell you if it works or not. Do not worry if it seems overly complicated right now. Start with learning the essential dignities and debilities first, then proceed to accidental ones later on.

Read part 3 here

© 2010 All rights reserved – Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος

Posted in ENGLISH, Horary | Tagged: , , , , , , , , | 2 Comments »

Starting with Horary – The basic steps 1

Posted by Wroskopos on February 13, 2010

1. Cast the chart
2. Chose your significators

3. Look for aphorisms
4. Find the state of your significators
5. Find the action (if any)
6. Keep it simple

1. Cast the astrological chart

You will need exact time and geographical location of the moment and place the question was formed in a clear compelling urge. In plain words, you simply need time and place of when and where a question was asked. In complicated words, you need the time-space coordinates to set as your reference system grid in order to solve your problem (that is: your question).
There are two ways to set your coordinates, you can use the time and place the querent asked the question OR, you can use the time and place of the astrologer, for the moment he understood the question. Which one should you chose? Depends on personal preference, reasoning and experience. Try the method that makes sense to you and test the results. Keep what works.

In my – loosely based on string theory concepts – opinion, ideally you should take the querent’s time-space coordinates, as it was there and then that the universe gave “birth” to the question. Many serious astrologers use this method.
Other astrologers prefer casting a chart for the moment and place they “understand the question”. Many serious astrologers use this method, too. Professionals have used it, when receiving a chart that made little sense or when receiving the chart with delay and events had already started happening.

In older times, way before the handy computer programs – that made it so easy to cast a chart – came along, astrologers had to be quite efficient in applying mathematics. Back then, you would need to manually calculate logarithms, include in your calculations the height of the place of the question, turn time units into space units and vice versa, and so on.
Nowadays, all you have to do is buy a program (or find a free to use one, like Morinus) to do all that or, you can choose one of my “Useful Links” on the right sidebar of this blog, that include free online chart creating software.

2. Choosing significators

I will stress a point that is often omitted: not every planet holds signification in your question’s chart. It won’t make you smarter if you try to explain every celestial body in a chart; it will only make you confused.
This often happens with people coming from natal astrology, where generalizations are considered impressively eloquent. This is horary; primary you want an exact result. Find that and then – by all means – go be all vague and add every celestial body and part in your delineation.
Some resolve to such procedures for the mere reason “it is what they know”. If (for example) someone knows a lot about a Pluto-Neptune inconjuction in natal charts, will try to assign it an importance in any horary chart as well – even when they signify nothing in the said chart. That is bad astrology.
Know that, the more you learn horary, the less you generalize. You will focus on the relative only and will, voluntarily, discard the useless excesses.

To choose the appropriate significators, you need to have some knowledge of houses and their assignments. A cheat-sheet list follows that is by no means comprehensive but, will be handy on your first steps in horary.

1st house – Always the person who asks the question
2nd house – Income, mobile things you own, personal values, own assets
3rd house – Communication means and products, transportation means, early school, books, siblings, neighbors
4th house – land, houses, home, father, mines
5th house – Fun activities, amusement places, children, pregnancy, gamble
6th house – Illness or health, small animals, colleagues
7th house – Intimate relationships, open enemies, opponents
8th house – Death, surgeries, sex (in modern astrology)
9th house – Abroad/foreign, higher studies, publications, religion
10th house – Career, boss, public status, mother
11th house – Friends, group activities
12th house – Hospitals, prisons, large animals, hidden enemies

Read part 2 here
Read part 3 here

© 2010 All rights reserved – Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος

Posted in ENGLISH, Horary | Tagged: , , , , , , , , , | 2 Comments »