Wroskopos's Blog

Celestial mathematics applied ©

Archive for the ‘General’ Category

Επίθετα των 7 σωμάτων στον Δωρόθεο της Σιδώνας

Posted by Wroskopos on May 1, 2010

Χάριν της ανάγκης να χρωματίζεται ο γραπτός λόγος, οι συγγραφείς χρησιμοποιούν ονόματα κι επιθετικούς προσδιορισμούς, ενδεικτικούς της σημειολογίας ή της μυθ-ιστορίας του κάθε Θεού. Ο Δωρόθεος εκ Σιδώνος για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε τις παρακάτω εναλλακτικές (σύμφωνα με απόσπασμα κειμένου που του αποδίδεται).
Προσέξτε πως Φαέθοντας είναι ο Δίας και όχι ο Ήλιος.

Ἥλιος: Τιτάν, φάων, ἀκάμας, Ὑπεριονίδης, βασιλεύς, χρυσαυγής.

Κρόνος: Φαίνων, ἀγκυλομήτης, βλαβεραυγής, βραδύς, χλευαστής, ψυχρός, δυσαυγής, κρυόεις, βραβευτής.

Σελήνη: πλησιφαής, σελασφόρος, ἑλικαυγής, κερόεσσα, τροχόεσσα, Μήνη, νυκτιμέδουσα, χρυσάμπυξ, πότνια, νυκταυγής, διχόζωνος, διχομήνη, Θειαντίς, ἀργυρόφεγγος.

Δίας: Ζεύς, ὑψιμέδων, πολύφεγγος, Φαέθων, αἰγίοχος, Κρονίδης, εὐφεγγής.

Ἄρης: ἐγχέσπαλος, κορυθαίολος, οὐλαμόεργος, ὀλοφώιος, βροτολοιγός, πυριμάρμαρος, λοιγολαμπής, ὄβριμος, χαλκεομίτρης, θοῦρος, Πυρόεις, Ἐνυάλιος, (…), κρισαιχμής, ὑπήνεμος, ῥινοτόρος.

Ἀφροδίτη: Κυθέρεια, Κύπρις, κογχογενής, ζευξίγαμος, Παφίη, νήσου βασίλεια, Διωναίη, λαμπροφαής, οὐρανίη, θαλασσαίη, ἐρασμίη.

Ἑρμῆς: Στίλβων, διάκτορος, Ἑρμείας, σῶκος, ἐριούνης, χελυοξόος.

Posted in EΛΛΗΝΙΚΑ, General, Γενικά, Ελληνική Αστρολογία | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Why we bother with astrology?

Posted by Wroskopos on February 15, 2010

Basically, because astrology is downright interesting. Strangely enough, I have rarely seen the word “interesting” used as argument in favor of astrology and it is a pity really.

People usually come to astrology for a combined and simultaneous number of reasons. It can help one be prepared for opportunities or disasters, it can direct a person towards its real potential or towards a better understanding of themselves, it is fun, it is interactive socially and so on.

People also make money of it either as gamblers or as practitioners.
Many of the practitioners deserve every single penny they charge. Learning astrology requires – literally – decades of study and reading hundreds of books. If it was a subject taught in universities, few brave would chose it due to its workload.
However sometimes we may have only one reason:

1. We are impatient, we can not wait in anticipation, we want to know now. We also hate fake surprises – don’t tell us “we have a surprise but we are not telling you what it is”; tell us what the darn surprise is…now!

2. We are cautious and like to plan ahead. Life is a serious matter to us, so we do all the research we can and try to predict future conditions in order to prepare for them. Uncertainty is a principle we just don’t like.
Companies do the same when they market research to predict future tendencies.

3. We are feeling lost in a society that doesn’t suit us perfectly and/or we still try to understand ourselves and why we feel miserable and/or we need a vision so we don’t feel miserable. The usual tools to help us in the search for ourselves and furthermore in our search for happiness and vision are psychology and astrology.
Other options include religion and occultism but both are quite demanding and we just need to talk about ourselves right now.

4. We need money and we failed making them with the socially traditional ways of our times. Does not matter what we have to do, we need money and we need them now, there are a lot of gullible victims out there. We won’t bother actually learning astrology, just s few relevant lines to sound savvy and believable.

5. Somebody told us about astrology and they also said some very accurate stuff about us: they told us we have a sense of humor, refined taste and we also are very sensitive and caring individuals. Amazed, we exclaim “Oh my, this is true! Astrology is great, I will read my sign on every newspaper available from now on”.

6. We are scientists. This whole subject is retarded; we can’t believe there are people that believe this crap! People must stop wasting time and money on such a ridiculous endeavor and we must help humanity escape.
This is absurd, we are telling them for centuries that astrology is wrong (ONLY science is right), why do people still believe it? We must make them understand it is wrong!

7. We are desperate, we need hope. Neither requires reason, either is essential part of life. We are in love, or long time unemployed or a dear to us person suffers from severe health problems. In such cases, it is understandable we are after a favorable answer.

8. We are curious. This thing persevered for millennia; so much debate on whether it works or not, so many questions, so much potential. Both philosophically (What is the truth? What are its fundamental underlying principles? To be deterministic or not to be?) and scientifically (why and how it works? under what circumstances does it work if it works?) exciting, we delve into astrology for the exhilarating joy of researching.
ps. By the way, love doesn’t exist. Scientists can not prove or duplicate it in controlled experiments.
Love is as fake as astrology.

© 2010 All rights reserved – Με επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος

Posted in ENGLISH, Fun & Mean, General | Tagged: , , , , , , , , , , | 5 Comments »

When Apples Are Not Bananas

Posted by Wroskopos on July 6, 2009

(Otherwise known as “not all astrology is Horary“)
I need to stress something out: NO, we do NOT use the same rules and way of interpretation in all forms of astrology. Yes, there is great common ground such as planets and rulerships and so on but, there also are essential differences. Apples and bananas are both fruits, they are both edible and they are both yummy. However apples are NOT bananas.
Let me stress this out: as apples are not bananas, in the same way Horary is NOT Event or Katarchic or Decumbiture or Natal or Solar Returns and etc. Let’s see some apples that are often mistaken to be bananas:

Katarchic astrology
The word derives from the Greek word Καταρχή which means ‘in the beginning’ and is commonly known as Inceptional or Electional astrology. Is the art of electing the appropriately lucky moment for an event or a significant moment in one’s life or judge how an already initiated event will carry on, based on the chart cast for the date and place the event took place. Such occasions can include anything we initiate, from marriages to founding a business.
The essential difference with Horary is which time and space combination we chose to interpret. In Horary we cast for the time a question for that initiating formed clearly in the Querent’s mind: ‘will my marriage last forever?”. In Katarchic we will use the exact date and place the marriage took place. This is the most essential and ‘astrology 101’ difference. Apart from that the very course of interpretation differs as well as some essential rules. Katarchic is closer to Event astrology than it is to Horary and in older times the term was actually used to describe both electional and inceptional astrology.

Event astrology
It interprets the astral influences for the time and place a specific event happened.
Will offer outlines or extreme detail -depending on the astrologer- of what the event was, how it affected our querent and how it will continue in the future. Seems close to Horary but it is not. The data needed to cast the chart is again different than the data we need in Horary and also the approach, course and rules of interpretation differ.

Decumbiture
The word derived from the Latin word that loosely translated means ‘falling ill’. Decumbiture’s chart is casted for the very moment a patient literally falls ill. Is used to point out the specifics of a disease, the way it started, how it will carry on and even whether the patient will survive or not. Decumbiture is medical astrology at its best and its most known representative is Culpeper.
Differs from Horary in the choise of time to cast the chart. In Horary we will cast for the time a relevant question popped in our minds, when in Decumbiture we shall cast for the actual time our subject became seriously ill. Both techniques can be used, my favorite is Decumbiture, I only go with Horary when I do not have the event time.

Common ground and fruits
Well all astrology branches are…astrology. All observe the same sky, the same planets and aspects and they all try to explain how the skies manifest on the human lives. More often than not, rulerships and rules are common; not always though and if you see an astrologer unable to distinguish what is used where, run. Away. Fast.
Different ways can be used simultaneously or as stand alone. There are matters that using 2 or more forms of astrology, can often offer a better or deeper reading. For example, asking about the time and manner of a person’s death. A combo of Natal and Horary, or Solar Returns along with Progressions, can offer extremely detailed specifics on this macabre subject. 

Experiment with the methods you prefer. A pie with both apples and bananas can be awesome if you know how to cook it properly. 😉

Posted in Fun & Mean, General | Tagged: , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Hello world!

Posted by Wroskopos on June 30, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in General | 1 Comment »